Користете кирилица за успешно пребарување.

Понуда
ПОНУДА НА СТАРИ БРОЕВИ НА „ПРАВНИК“  1992-2011 год.

Сите оние изданија на „ПРАВНИК“ што на време не сте ги обезбедиле, а Ви се потребни и корисни за вашето секојдневно работење сега имате екслузивна можност истите да ги набавите.

* Количините се ограничени

Специјална понуда по повод 20-годишнината на „ПРАВНИК“, на сите достапни броеви од 1992-2012 година за 20.000 ден.

11 Броеви на Правник по Ваш избор 2500 ден.
5 Броеви на Правник по Ваш избор 1500 ден.
Еден број на Правник по Ваш избор 500 ден.

Сите достапни броеви на „ПРАВНИК“ издадени во една година по Ваш избор за само 2000 ден.

40 години јубилеј
Здружението на правници на РМ 1968-2008 година


Изминати активности
65-та Средба на правници
Тема: ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР

СЕМИНАР - ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА И НИВНАТА ПРИМЕНА

64-та Средба на правници
Тема: ПАРНИЧНАТА, ВОНПАРНИЧНАТА, ИЗВРШНАТА, КРИВИЧНАТА, УПРАВНАТА И СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА

СЕМИНАР - ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СЕМИНАР - ИНСОЛВЕНТНОСТ, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО

63-та Средба на правници
Tема на средбата: ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗАШТИТА ОД МОБИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЈА, КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

62-ра Средба на правници - Maj 2010
Tема на средбата:
Проблемите и судската практика во примената на законот за трговските друштва, на законот за јавните претпријатија, на законот за установите и законот за јавно-приватно партнерство и на нивните измени.

61-ва средба на правници. Средбата на правници беше на тема: Правото на сопственост и заштитата 5-7 Ноември 2009

Тркалезна маса посветена на тема: Казнената камата по Законот за облигационите односи

60та средба на правници: Средбата на правници беше на тема: Облигации во практиката 28-30 Maj 2009

Дводневни работилници посветени на трговското право. 8-9 мај во Струмица, 15 и 16 мај во Охридскиот регион, 12 и 13 јуни во Охридскиот регион

Најнови изданија
Збирка судски одлуки

Регистар на деловно право

Закон за работни односи

Патентно право

Судски одлуки

најново издание


Судски одлуки
Здружението e член на:

Придружи се на Здружение на правници на Република Македонија

Диструбиран е новиот број на ПравникЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ДОГОВОРИ, ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ И ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ДОБИВКА“
...ПОСЕБЕН ФОКУС НА РЕГУЛАТИВАТА ШТО ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА ОД 1.1.2015 ГОД.
23.12.2014 год., х.Холидеј Ин, 9,30 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ПРАКТИКАТА“

2.12.2014 год., х.Холидеј Ин, 9,30 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА:

“ИСКУСТВАТА ОД ТРИГОДИШНАТА ПРИМЕНА НА НОВЕЛАЦИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА – ДИЛЕМИ, ПРОБЛЕМИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА“
..Повод Нацрт-ЗИД на Законот за парничната постапка објавен на ЕНЕР на 16.10.2014


24.11.2014 год., х.Холидеј Ин, 9,30 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТА НА ЗАДОЛЖНИЦАТА ОД 1.1.2015 – ДИЛЕМИ И ПРЕПОРАКИ“

11.11.2014 год. , х. Холидеј Ин, 9,30 часот
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО ВО СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ“

25.9.2014, 9, 30, хотел Холидеј Ин

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ОДГОВОРНОСТИТЕ И ИСКУСТВАТА ОД ДОСЕГАШНАТА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ ПРИ ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ“

17.9.2014, 9:30, хотел Холидеј Ин

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА:

“ДAЛИ НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА СОЗДАВА ОСНОВА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО ПРАКТИКАТА?“

10.6.2014, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“
10 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

“ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАЦРТ- ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ОД АСПЕКТ НА ДОЛЖНИЦИТЕ“

17.6.2014 година, хотел Холидеј Ин
9,30 часот


Конкурс за Копаоничка школа

повеќе


ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ...

повеќе
Неодамна излезе од печат книгата:

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК
-интегрален дел-
Предговор, кратки објаснувања и
Регистар на поими

ОД ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ТУПАНЧЕСКИ
повеќе

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:

“ПОСТАПУВАЊЕ ПРЕД СОВЕТОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И КОМИСИЈАТА ПО ЖАЛБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПРИМЕНА НА КАЗНЕНИОТ ЗАКОНИК И КАЗНЕНИТЕ ДЕЛА ПРОПИШАНИ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“

24.4.2014 хотел Холидеј Ин
9,30 часот


ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊА СО ОБУКА НА ТЕМА:

“ПРИМЕНА ВО ПРАКТИКАТА НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (СЛ. ВЕСНИК БР.28/14 И 43/14) ЗАЕДНО СО ПОВРЗАНИТЕ ПРЕТХОДНИ ИЗМЕНИ НА ЗЈН“

10.3.2014 година, хотел Холидеј Ин
9,30 часот

Актуелно: Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки е објавен во „Сл. весник на РМ“ бр.43 од 4.3.2014 година. (прочитајте во делот повеќе)

Неодамна излезе од печат книгата:

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

ОД ПРОФ. Д-Р ТИТО БЕЛИЧАНЕЦ
ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР КЛИМОВСКИ
М-Р ТИМЧО МУЦУНСКИ
повеќе

Неодамна излезе од печат книгата:

ПРАКТИКУМ ПО МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

ОД ПРОФ. Д-Р ТОНИ ДЕСКОСКИ
М-Р ВАНГЕЛ ДОКОВСКИМЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

ОД ПРОФ. Д-Р ПОЛИКСЕНА ГАВРОСКА
ПРОФ. Д-Р ТОНИ ДЕСКОСКИ

повеќе


ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ ЗА НАБАВКА НА ЦД-ТО СО МАТЕРИЈАЛИ ОД ОДРЖАНОТО ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА

„ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕГОВА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАДОЦНЕТИТЕ ПЛАЌАЊА“
повеќе

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА:

“ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕГОВА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАДОЦНЕТИТЕ ПЛАЌАЊА“

30.1.2014 година, хотел Холидеј Ин
9,30 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА:

“ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРИСИЛНО ПОРАМНУВАЊЕ И ЛИКВИДАЦИЈА И ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ“

25.12.2013 година, Амфитеатар 1, Правен факултет „Јустинијан Први“ - 12 часот

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА:

“ОЧЕКУВАНИТЕ ЕФЕКТИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ („Сл. Весник на РМ“ бр.148 од 29.10.2013 година) И ПОДГОТОВКА ЗА НЕГОВА ПРИМЕНА“

19.11.2013 година, сала Скала 1, хотел Холидеј Ин
9,30 часот
ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ...

Деловно право бр.29

Искористете ја можноста да го купите часописот за теорија и практика на правото Деловно право бр.29 во претпродажба за само 700 денари со вклучен ддв.
повеќе

Неодамна излезе од печат книгата:

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ОД ПРОФ. Д-Р РОДНА ЖИВКОВСКА
ДОЦ. Д-Р ТИНА ПРЖЕСКА
СОЊА ДИМОВСКА
НЕША ПЕТРУШЕВСКА
повеќе

Неодамна излезе од печат книгата:

ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО МАКЕДОСКОТО И ВО СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО

Д-Р ДАРКО СПАСЕВСКИ
повеќе
ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ ЗА НАБАВКА НА КОМПЛЕТ ЦД-А СО МАТЕРИЈАЛИ ОД СЕПТЕМВРИСКИТЕ
СОВЕТУВАЊА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАДРУЖЕНИЕТО НА ПРАВНИЦИТЕ
ПО ЦЕНА ОД САМО 900 ДЕНАРИ со вклучен ддв
повеќе

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА:

“ОЧЕКУВАНИТЕ ЕФЕКТИ ОД НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ ВО ВОДЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО И РЕОРГАНИЗАЦИЈАТА СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ“

24.9.2013, Х. ХОЛИДЕЈ ИН, МИЛЕНИУМ 1
работилницата нема да се одржи на 24.9 поради мал бр.на пријавени учесници (помалку од 50).


ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ ВИ НАЈАВУВА:

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА:

“ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ПРАКТИКАТА- ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ“

11.9.2013, Х. ХОЛИДЕЈ ИН, МИЛЕНИУМ 2

ОБУКА НА ЛИЦА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

3.9.2013, Сала за ССМ, 9:30 ч.Излезе од печат книгата:

Коментар на Законот за Експропријација

ОД Д-Р РОДНА ЖИВКОВСКА, Д-Р ТИНА ПРЖЕСКА И
М-Р ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВСКА

повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА

“ПРЕДЛОГ-ЧЕТВРТА НОВЕЛА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ“

3 АПРИЛ 2013 ВО 12 ЧАСОТ
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“
амфитеатар 1


Неодамна излезе од печат книгата:

ПРАВО НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА

ОД ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДАР КЛИМОВСКИ И
М-Р ТИМЧО МУЦУНСКИ

повеќе

Еднодневен семинар на тема:

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА И ГРАДЕЊЕТО
СО ОСВРТ НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА


05.03.2013 година, 9 часот
xотел Холидеј Ин, Скопје,
повеќе

ПРЕТПЛАТИ СЕ НА ПРАВНИК


Еднодневен семинар на тема:

ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
И НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО ПРАКТИКАТА
Еднодневен семинар на тема:

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ПОСЕБНО НА ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ СО ОСВРТ НА СУДСКАТА ПРАКТИКА

24.12.2012 година, 9 часот
xотел Холидеј Ин, Скопје,
повеќе

Еднодневен семинар на тема:

ЗАДОЛЖНИЦАТА ВО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ПРАКТИКАТА

Скопје, 19.09.2012 година
xотел Холидеј Ин

повеќе

МОЖНОСТ ЗА НАБАВКА НА ЦД ОД 66-ТА СРЕДБА НА ПРАВНИЦИТЕповеќе


Еднодневен семинар на тема:

ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И
НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО ПРАКТИКАТА

Скопје, 25.06.2012 година
xотел Холидеј Ин, сала Милениум II

повеќе


СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ
11.5.2012 ГОД. 13 ЧАСОТ
ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ, ОХРИД
ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД ЕДНОДНЕВНИОТ СЕМИНАР НА ТЕМА:

Новини во постапката за јавните набавки, правната заштита на учесниците пред Државната комисија и во управните спорови
повеќе

ПРАВО НА ЈАВНИ НАБАВКИ

Поради голем интерес само за членовите на Здружението на правници на РМ и претплатниците на стручното списание Правник имате можност да ја купите книгата „Право на јавни набавки“ од доц.д-р Александар Климовски и м-р Маре Богева-Мицовска по бенефицирана цена
НОВИНИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ПРЕД ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА И ВО УПРАВНИТЕ СПОРОВИ
18 април 2012 година, Скопје
хотел Холидеј Ин, 9 часот

ИСКУСТВАТАТА И ДИЛЕМИТЕ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗТД ОД 2010 И 2011 ГОД. ВО ВРСКА СО СТАТУТИТЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
14 март 2012 година, Скопје
хотел Холидеј Ин


ЕКСКЛУЗИВНА МОЖНОСТ ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД ЕДНОДНЕВНИОТ СЕМИНАР НА ТЕМА:

Искуствата и дилемите во спроведувањето на измените и дополнувањата на ЗТД од 2010 и 2011 година во врска со статутите на акционерските друштва.

Здружението на правници на РМ во соработка со Одделот за владеење на правото при Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје, подготвија Збирка на судски одлуки.
Збирката содржи различни правни прашања од областа на кривичното и граѓанското право кои се актуелни во домашната судска пракса и дополнителен помал дел кој ќе се однесува на јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права.


За претлатниците на правник:
Бесплатен пристап на над 200 закони во интегрална верзија која ќе ви ја олеснат работата и ќе ви заштедат време и пари Не чекајте и искористете ја оваа можност Само претплатете се на стручното списание - ПРАВНИК

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ! БИДЕТЕ ЕДУЦИРАНИ!
СТЕКНЕТЕ БЕНЕФИЦИИ!


Доколку се уште се немате претплатено на ПРАВНИК кликнете на претплатницата, пополнете ја и испратете ни ја. Сите претплатници на Правник со измирени обврски спрема Здружението, се стекнуваат со право да добијат username и password за пристап до законите на ВЕБ страната на Здружението.


С О О П Ш Т Е Н И Е!!!
ПОРАДИ ГОЛЕМАТА ДИНАМИКА ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА НОВИ ЗАКОНИ И ИЗМЕНИ И ДОПОНУВАЊА НА ПОСТОЈНИТЕ, НЕ СМЕ ВО МОЖНОСТ БРЗО ДА ГИ АЖУРИРАМЕ СИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ ВЕРЗИИ НА ЗАКОНИТЕ.


Civil Justice Systems in Europe:
Implications for Choice of Forum and Choice of Contract Law A Business Survey These are the results of a survey of 100 European businesses. The survey was conducted by the Oxford Institute of European and Comparative Law and the Oxford Centre for Socio-Legal-Studies.It was funded by Clifford Chance LLP and had the support of the European Justice Forum and theEuropean Company Lawyers Association (ECLA). The organization of the data collection and thecomputation of the final results was undertaken by Alexander Wulf MLB of the London School ofEconomics’ MSc programme on Social Research Methods.

Резиме од истражувањето на ECLA за внатрешните советници во компаниите од ЦИЕ (149kb)

Актуелно

... повеќе


Договорот за градење во македонското и во споредбеното право

... повеќе


  English version
Претплатници Login
Username:
Password:
  Најавен претплатник: 
Ако сте претплатник на Правник овде може да се логирате за да добиете пристап до законите.
Публикации
Правник бр. 271, Ноември 2014


Часопис за теорија и практика на правото Број 29, Октомври 2013 година


Етички кодекс

ЕТИЧКИ КОДЕКС како неразделен дел од Статутот на Здружението на правници на Република МакедонијаФорми на делување


Меморандум за соработка


Членство во деловниот совет

  • http://mla.org.mk/en/temp/ugg182.asp