Користете кирилица за успешно пребарување.

Понуда
ПОНУДА НА СТАРИ БРОЕВИ НА „ПРАВНИК“  1992-2011 год.

Сите оние изданија на „ПРАВНИК“ што на време не сте ги обезбедиле, а Ви се потребни и корисни за вашето секојдневно работење сега имате екслузивна можност истите да ги набавите.

* Количините се ограничени

Специјална понуда по повод 20-годишнината на „ПРАВНИК“, на сите достапни броеви од 1992-2012 година за 20.000 ден.

11 Броеви на Правник по Ваш избор 2500 ден.
5 Броеви на Правник по Ваш избор 1500 ден.
Еден број на Правник по Ваш избор 500 ден.

Сите достапни броеви на „ПРАВНИК“ издадени во една година по Ваш избор за само 2000 ден.

40 години јубилеј
Здружението на правници на РМ 1968-2008 година


Изминати активности
65-та Средба на правници
Тема: ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР

СЕМИНАР - ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА И НИВНАТА ПРИМЕНА

64-та Средба на правници
Тема: ПАРНИЧНАТА, ВОНПАРНИЧНАТА, ИЗВРШНАТА, КРИВИЧНАТА, УПРАВНАТА И СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА

СЕМИНАР - ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СЕМИНАР - ИНСОЛВЕНТНОСТ, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО

63-та Средба на правници
Tема на средбата: ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗАШТИТА ОД МОБИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЈА, КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

62-ра Средба на правници - Maj 2010
Tема на средбата:
Проблемите и судската практика во примената на законот за трговските друштва, на законот за јавните претпријатија, на законот за установите и законот за јавно-приватно партнерство и на нивните измени.

61-ва средба на правници. Средбата на правници беше на тема: Правото на сопственост и заштитата 5-7 Ноември 2009

Тркалезна маса посветена на тема: Казнената камата по Законот за облигационите односи

60та средба на правници: Средбата на правници беше на тема: Облигации во практиката 28-30 Maj 2009

Дводневни работилници посветени на трговското право. 8-9 мај во Струмица, 15 и 16 мај во Охридскиот регион, 12 и 13 јуни во Охридскиот регион

Најнови изданија
Збирка судски одлуки

Регистар на деловно право

Закон за работни односи

Патентно право

Судски одлуки

најново издание


Судски одлуки
Здружението e член на:

Придружи се на Здружение на правници на Република Македонија

Bookmark and Share
ВОДИЧИ

Водич за изборите и гласањето


 

Една од поважните активности на Здружението која беше реализирана во 2009 година беше подготвувањето на Водич за Претседателските и локалните избори 2009. Водичот беше подготвен со финансиска поддршка на УСАИД преку програмата на Националниот Демократски Институт ( НДИ). Беше испечатен во 68,000 примероци на македонски и албански јазик. До широката јавност беше дистрибуиран преку дневните весници  "Дневник" и "Коха" , дел до сите избирачки места во соработка со државната изборна комисија, а дел од тиражот беше поделен до стутентите на правниот, филолошкиот, филозофскиот и економскиот факултет во Скопје.

Бесплатни примероци - тиражот е исцрпен

ВОДИЧ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА


 1. СОБРАНИЕ НА АД;
 2. УПРАВУВАЊЕ НА ДОО;
 3. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ КАЈ АД;
 4. СОБИР НА СОДРУЖНИЦИ;
 5. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА КАЈ АД;
 6. СТАТУТ НА АД;
 7. УПРАВУВАЊЕ СО АД;
 8. КУМУЛАТИВНО ГЛАСАЊЕ;
 9. ПРАВАТА КАКО ВЛОГ ВО ДРУШТВОТО;
 10. АКЦИИ, ОБВРЗНИЦИ И ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ;
 11. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА КАЈ ДОО;
 12. ОДГОВОРНОСТ НА СОДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ;
 13. ТАЈНО ДРУШТВО;
 14. ДОГОВОР ЗА ДОО;
 15. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСКИТЕ АКЦИОНЕРИ;
 16. ДОГОВОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ И ДРУШТВОТО-МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОР;
 17. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ;
 18. УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАТУТ НА ПОСТОЈНИТЕ АД СО НОВИОТ ЗТД И МОДЕЛ НА СТАТУТ;
 19. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРОКУРА;
 20. НИШТОВНОСТ И ПОБИВАЊЕ НА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕ, НИШТОВНОСТ И ПОБИВАЊЕ НА ОДЛУКА НА СОБИР НА СОДРУЖНИЦИ И УТВРДУВАЊЕ НА НИШТОВНОСТ НА ДРУШТВОТО;
 22. ПРАВЕН РЕЖИМ НА СТРАНСКИ ВЛОЖУВАЊА;
 23. ПРЕОБРАЗБА НА ДРУШТВАТА ОД ЕДНА ВО ДРУГА ФОРМА;
 24. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


  English version
Претплатници Login
Username:
Password:
  Најавен претплатник: 
Ако сте претплатник на Правник овде може да се логирате за да добиете пристап до законите.
Публикации
Правник бр. 271, Ноември 2014


Часопис за теорија и практика на правото Број 29, Октомври 2013 година


Етички кодекс

ЕТИЧКИ КОДЕКС како неразделен дел од Статутот на Здружението на правници на Република МакедонијаФорми на делување


Меморандум за соработка


Членство во деловниот совет

  • http://mla.org.mk/en/temp/ugg182.asp