Користете кирилица за успешно пребарување.

Понуда
ПОНУДА НА СТАРИ БРОЕВИ НА „ПРАВНИК“  1992-2011 год.

Сите оние изданија на „ПРАВНИК“ што на време не сте ги обезбедиле, а Ви се потребни и корисни за вашето секојдневно работење сега имате екслузивна можност истите да ги набавите.

* Количините се ограничени

Специјална понуда по повод 20-годишнината на „ПРАВНИК“, на сите достапни броеви од 1992-2012 година за 20.000 ден.

11 Броеви на Правник по Ваш избор 2500 ден.
5 Броеви на Правник по Ваш избор 1500 ден.
Еден број на Правник по Ваш избор 500 ден.

Сите достапни броеви на „ПРАВНИК“ издадени во една година по Ваш избор за само 2000 ден.

40 години јубилеј
Здружението на правници на РМ 1968-2008 година


Изминати активности
65-та Средба на правници
Тема: ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРИВАТНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР

СЕМИНАР - ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА И НИВНАТА ПРИМЕНА

64-та Средба на правници
Тема: ПАРНИЧНАТА, ВОНПАРНИЧНАТА, ИЗВРШНАТА, КРИВИЧНАТА, УПРАВНАТА И СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА

СЕМИНАР - ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СЕМИНАР - ИНСОЛВЕНТНОСТ, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО

63-та Средба на правници
Tема на средбата: ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗАШТИТА ОД МОБИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЈА, КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

62-ра Средба на правници - Maj 2010
Tема на средбата:
Проблемите и судската практика во примената на законот за трговските друштва, на законот за јавните претпријатија, на законот за установите и законот за јавно-приватно партнерство и на нивните измени.

61-ва средба на правници. Средбата на правници беше на тема: Правото на сопственост и заштитата 5-7 Ноември 2009

Тркалезна маса посветена на тема: Казнената камата по Законот за облигационите односи

60та средба на правници: Средбата на правници беше на тема: Облигации во практиката 28-30 Maj 2009

Дводневни работилници посветени на трговското право. 8-9 мај во Струмица, 15 и 16 мај во Охридскиот регион, 12 и 13 јуни во Охридскиот регион

Најнови изданија
Збирка судски одлуки

Регистар на деловно право

Закон за работни односи

Патентно право

Судски одлуки

најново издание


Судски одлуки
Здружението e член на:

Придружи се на Здружение на правници на Република Македонија

Bookmark and Share
КОНТАКТИ

Нашата адреса е:

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бул. Гоце Делчев бр.9б, 1000 Скопје
Република Македонија

Телефон и факс:
++389 2 3131-084

Skype:
macedonian.lawyers.association

Контакт:
mla@mla.org.mk


д-р Даница Миладинова
Извршен директор
dmiladinova@mla.org.mk

Неда Расолковска
Програмски асистент
nrasolkovska@mla.org.mk

Кристина Најдовска
Офис менаџер
knajdovska@mla.org.mk  English version
Претплатници Login
Username:
Password:
  Најавен претплатник: 
Ако сте претплатник на Правник овде може да се логирате за да добиете пристап до законите.
Публикации
Правник бр. 271, Ноември 2014


Часопис за теорија и практика на правото Број 29, Октомври 2013 година


Етички кодекс

ЕТИЧКИ КОДЕКС како неразделен дел од Статутот на Здружението на правници на Република МакедонијаФорми на делување


Меморандум за соработка


Членство во деловниот совет

  • http://mla.org.mk/en/temp/ugg182.asp